Prevence škod na životním prostředí

Platné právní předpisy na úrovni Evropského hospodářského společenství (EHS) jasně definují a vymezují odpovědnost podnikatelů za prevenci a případnou nápravu škod způsobených na životním prostředí. Mezi hlavní cíle EHS se řadí použití zásady „znečišťovatel odpovídá a platí“. Platná směrnice zakládá společný rámec odpovědnosti s cílem předcházení a nápravy škod způsobených zvířatům, rostlinám, přírodním stanovištím, vodním zdrojům a půdám. Odpovědnostní mechanismus se vztahuje na jedné straně na určité výslovně vyjmenované profesní činnosti a na druhé straně na profesní činnosti ostatní, pokud se jejich provozovatel dopustil pochybení nebo nedbalosti. Orgánům veřejné správy mimo jiné pak náleží zajistit, aby odpovědní provozovatelé sami přijali nezbytná PREVENTIVNÍ či nápravná opatření a/nebo přijetí takových opatření financovali. Prevence je mnohdy nákladná a obtěžující. Považovat jí za zbytečnost je však velmi krátkozraké a rizikové. Každý z nás se tedy musí rozhodnout, kolik energie budeme věnovat do prevence rizik v našem podnikání.

Poskytnutí prostředků prevence škod na životním prostředí:

  • Zpracování dispozičního projektu prevence škod na ŽP a cenový návrh řešení
  • Dodávka a prodej sypkých a textilních sorpčních prostředků
  • Havarijní sady prevence pro různá prostředí vaší výroby
  • Dodávka a prodej prostředků pro sanační a havarijní zásahy
  • Dodávka a prodej sběrných nádob na odpady, kontejnerů a mobilních skladů
  • Dodávka a prodej vybavení pro vaše sklady odpadů a chemických látek včetně nebezpečných
  • Další zboží a výrobky dle vašich potřeb
  • Non-stop havarijní služba (tel.: 724 108 108)