Zákon o předcházení ekologické újmě

Rádi bychom vás touto cestou informovali, že dnem 1.1.2012 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a podmínkách finančního zajištění dle zákona 167/2008 o předcházení ekologické újmě a její nápravě.

Koho se týká povinnost zpracování a hodnocení rizik?

Hodnocení musí provést provozovatelé činností uvedených v příloze č. 1 zákona, mimo jiné:

  • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
  • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu
  • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení
  • odběr povrchových vod podléhající povolení
  • odběr podzemních vod podléhající povolení
  • zacházení se závadnými látkami
  • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě
  • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
  • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení

Jaké jsou povinnosti provozovatelů výše uvedených činností?

Povinnosti provozovatelů je znát rizika ekologické újmy, která by mohla nastat jejich činností a na základě toho musí provést hodnocení těchto rizik. Na základě výsledků musí potenciální ekologické újmě předcházet a případné negativní účinky kompenzovat. Povinnost zpracovat hodnocení nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.

Jak se hodnocení rizik provádí?

Základní hodnocení rizik se provádí dle přílohy č. 1 k NV 295/2011 a případně že je při  hodnocení překročen limit dosažených bodů je provozovatel povinen provést podrobné hodnocení v souladu s přílohou č.2.

Upozornění:

Provozovatel, který má certifikovaný systém ISO 14001, provádí pouze základní hodnocení a současně se na něj nevztahuje finanční zajištění.

Zákon §14 odst 3) Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000 Kč, nebo ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 000 000 Kč a provozovatel je současně registrován v Programu EMAS18)nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN EN ISO 14000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.