Energetické poradenství

Chápání budovy jako celku a také hodnocení všech subsystémů budovy bude bezesporu klást vyšší požadavky nejen na kvalitní zpracování projektu, provedení, ale i na technickou úroveň instalovaných zařízení. Soubor těchto informací umožní určitou klasifikaci a vzájemné porovnání budov. Pro klienta (investora) potom znamená souhrn důležitých a transparentních informací o objektu.

Česká republika se zavázala k podpoře snižování energetické náročnosti budov. Jedním z hlavních cílů pro období do roku 2020 je začlenění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU. Směrnice vypovídá o energetické náročnosti budov (Energy performance of Buildings – EPBD II) a je začleněna do české legislativy jako nedílná součást Státní energetické koncepce.

Společnost Ekonvert s.r.o. Vám zajistí vypracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy a návrhu na úsporná opatření.

Energetický audit
Zjišťuje způsob a míru využívání energie v daném objektu (budově, výrobním provozu atp.), identifikuje potenciál úspor energie, navrhuje možná opatření k jejich dosažení a hodnotí ekonomickou návratnost těchto opatření. Povinnost zpracovat energetický audit stanovuje zákon 406/2000 Sb. větším spotřebitelům energie. Náležitosti energetického auditu podrobně upravuje vyhláška 213/2001 Sb. a její novela č. 425/2004 Sb. V praxi bývá energetický audit vyžadován také při žádosti o dotaci či úvěr na financování energetického projektu (např. zateplování budovy, instalace obnovitelného zdroje energie apod.).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy nahradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který však hodnotil budovu pouze z hlediska potřeby energie na vytápění.

Naše služby:
  • Poradenství v oblasti úspor energií
  • Vypracování energetických auditů a posouzení budov
  • Energetický management – smluvní spolupráce se zákazníkem v oblasti dohledu nad činnostmi, objekty a technologiemi, které ovlivňují energetickou náročnost
  • Průkazy energetické náročnosti budov ( PENB )
  • Termovizní měření vč. vyhodnocení a posouzení stavu budovy
  • Poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů
  • Komunální a průmyslová energetika
  • Dotační poradenství – Nová zelená úsporám, Panel 2013+
  • Kontrola účinnosti kotlů a klimatizačních systémů